Bejelentő felület

Tájékoztató

a bejelentőrendszer működésére, bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerekre vonatkozóan

 

Bejelentő rendszer működtetésének célja, indoka

A Bakonyerdő Zrt. (továbbiakban: Társaság) elkötelezett a tisztességre épülő, feddhetetlen és etikus üzleti magatartás képviseletében és érvényre juttatásában.

Ennek, illetve a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében az alább meghatározott bejelentések kezelésére a Társaság bejelentési rendszert üzemeltet:

 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023.évi XXV. törvény(törvény) II. fejezetében foglalt visszaélésekre vonatkozó bejelentések;
 • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések;
 • Törvény 28.§ -ában foglalt felhatalmazás, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételek mentén az  tikai kódexben meghatározott magatartási szabályok megsértésére  vonatkozó bejelentések.

A bejelentő rendszer használata megóvja a szervezetet, munkavállalóinkat, ügyfeleinket, beszállítóinkat a helytelen vagy káros, rosszhiszemű magatartástól.

Bejelentés módja:

A bejelentőrendszert a megfelelési tanácsadó működteti, a bejelentések őhozzá kerülnek.

A bejelentéseket a Társaság az alábbi elérhetőségeken fogadja:

 • E-mail: bejelentes@bakonyerdo.hu
 • Telefon: 06 89 513 146
 • Postai úton székhelyre (8500 Pápa, Jókai u. 46.) dr. Panyor Anett megfelelési tanácsadónak sk. címezve
 • Előzetes egyeztetés alapján személyesen a székhelyen a dr. Panyor Anett megfelelési tanácsadónál.

Tájékoztatjuk, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert a Bakonyerdő Zrt. nem használ.

A személyesen vagy telefonon tett szóbeli bejelentéseket a bejelentést fogadó írásba foglalja és -annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett- a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A bejelentést fogadó a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

A bejelentés megtételekor a vizsgálat érdekében a bejelentő nevét és lakcímét/székhelyét kérjük megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Bejelentés anonim módon is megtehető, de ebben az esetben a bejelentés kivizsgálása mellőzhető.

Bejelentésre jogosult:

 • a) Bakonyerdő Zrt. által foglalkoztatott személy
 • b) az a foglalkoztatott, akinek a Bakonyerdő Zrt.-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnt,
 • c) a Bakonyerdő Zrt. -nél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akinek esetében az e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött
 • d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, amely a Bakonyerdő Zrt. -vel szerződéses kapcsolatban áll, vagy állt, vagy ilyen kapcsolatot létesíteni kíván, és a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 • e) a tulajdonosi joggyakorló, a felügyelőbizottság tagja; illetve, aki korábban ilyen jogviszonyban állt a Bakonyerdő Zrt.-nél, vagy akinek vonatkozásában ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 • f) a Bakonyerdő Zrt. -vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • g) a Bakonyerdő Zrt.  tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, vagy akinek e jogviszonya már megszűnt, vagy olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

Bejelentés tárgya:

A bejelentő rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni

A bejelentéseket az alábbiakhoz hasonló kérdésekkel vagy tárgyban lehet megtenni

 • számvitel, belső ellenőrzések és audit problémák;
 • vesztegetés, korrupció és visszajuttatások;
 • versenytörvény és trösztellenes törvény megsértése;
 • hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás;
 • környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági irányelvek megsértése;
 • emberi jogok megsértése;
 • információs technológiai biztonsági veszélyek;
 • bennfentes kereskedés vagy bizalmas információ kiszivárogtatása;
 • a szellemi tulajdonjog megsértése és a szellemi tulajdon engedély nélküli nyilvánosságra hozatala;
 • fizikai biztonsági kockázatok;
 • törvények vagy vállalati irányelvek bármely egyéb irányú megsértése;

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen bejelentési csatorna  NEM a Társaság szolgáltatásaival, termékével, illetve szerződéskötésével kapcsolatos egyéni panaszok bejelentésére szolgál. Amennyiben nem áll fenn visszaélés, etikai vétség, szervezeti integritást sértő esemény gyanúja, akkor az egyéni panaszok bejelentésére és kezelésére vonatkozóan a panaszkezelési szabályok az irányadóak, amelyre vonatkozóan további információ a honlapon elhelyezett Panaszkezelési szabályzatban érhető el.

Bejelentő védelme

A bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért kötelező biztosítani, hogy a jóhiszemű bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek:

Tájékoztatjuk, hogy Magyarországon az alább meghatározott állami szervek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszereket működtetnek a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk fogadására.

Állami szerv Elérés/weblink
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság https://eutaf.hu/e-ugyintezes/
Gazdasági Versenyhivatal https://www.gvh.hu
Integritás Hatóság https://integritashatosag.hu/kapcsolat/
Közbeszerzési Hatóság https://evbr.kozbeszerzes.hu
Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal https://www.mekh.hu
Magyar Nemzeti Bank https://www.mnb.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság https://naih.hu
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság https://nmhh.hu
Országos Atomenergia Hivatal https://www.haea.gov.hu
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság https://sztfh.hu

Kormány rendeletével a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alatt álló szervet is Kijelölhet elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásáról.

A bejelentéseket az alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében is meg lehet tenni.

https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa

A bejelentések megtételének módjára, valamint a kivizsgálásra irányuló eljárással kapcsolatos bővebb információ az egyes állami szervek honlapján található.

Tájékoztatás a kivizsgálással kapcsolatosan:

 • A bejelentő és a bejelentett személyazonosságát a Bakonyerdő Zrt. a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli
 • Az azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés, illetőleg az ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, nem jogosult személy által tett bejelentés vizsgálata törvény szerint mellőzhető, de visszaélés gyanúja esetén a Társaság törekszik ezen bejelentések kivizsgálására. A vizsgálattól abban az esetben is el lehet tekinteni, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
 • A Társaság a bejelentőt – ha azonosítható – tájékoztatja a vizsgálat mellőzéséről, annak indokáról, vagy a vizsgálat eredményéről, megtett vagy tervezett intézkedésekről.
 • A Bakonyerdő Zrt. a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.
 • A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Mi a véleménye az erdőről,
erdőgazdálkodásról?

Részletek itt

Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Értesítjük aktuális akcióinkról, eseményeinkről ...