Az irányító testületek, vezető szervek jogállása, általános feladat- és hatásköre

Az irányító testületek, vezető szervek jogállása, általános feladat- és hatásköre

A társaság irányító testületeinek, és vezető szerveinek jogállását, általános feladat- és hatáskörét a Társasági Törvény valamint az Alapító Okirat tartalmazza.

Alapító részvényes

A Bakonyerdő Zrt., mint egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság esetében az alapító részvényes a hatáskörébe tartozó ügyekben „alapító részvényesi határozattal” dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni köteles.

Az alapító részvényes hatáskörét az Alapító Okirat határozza meg.

Felügyelő Bizottság

Az alapító részvényes által megválasztott Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

A tulajdonos a társaságnál igazgatóságot nem választott, az igazgatóság jogkörét az Alapító Okiratban rögzített módon és feltételekkel a vezérigazgató gyakorolja.  Emiatt a társaságnál kibővített határkörű, ún.”ügydöntő felügyelő bizottság ” működik.

Könyvvizsgáló

Az alapító részvényes által megválasztott könyvvizsgáló feladata a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá az alapító részvényes elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából megvizsgálni és erről az alapító részvényesnek jelentést előterjeszteni, valamint a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

A társaságnál az alábbi vezetői munkakört betöltő munkavállalók minősülnek vezetőnek

 • az Mt. 188/A- ának rendelkezései értelmében:
  • vezérigazgató,
  • kiemelt vezetők: vezérigazgató-helyettesek,
 • egyéb vezetők: igazgatók, kiemelt osztályvezetők és osztályvezetők.

A vezetői munkakört ellátók általános feladatai:

 • az általuk vezetett szakmai terület (szervezeti egység) képviselete,
 • a társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a szervezeti egységre vonatkozó érvényesítése,
 • a szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos célkitűző, koncepcióalkotó, tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése,
 • a szervezeti egység munkafeltételeinek és működésének biztosítása, operatív információrendszer kialakítása,
 • a feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása,
 • vizsgálja az érvényes rendelkezések betartását és feltárja azok hibás alkalmazását,
 • a szervezeti egység erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való gazdálkodás,
 • a szervezeti egység munkaköreinek meghatározása, létszámnormák kialakítása,
 • a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása,
 • a szervezeti egység érdekeltségi rendszerének kialakítása,
 • a szervezeti egység működése, hiányosságainak feltárása, munkamódszerének javítása, fejlődőképességének biztosítása,
 • a társaság humánpolitikája szervezeti egységre vonatkozó feladatainak végrehajtása,
 • a beosztottak munkájának minősítése, értékelése,
 • képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése.

Vezérigazgató

A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a társaság operatív napi munkáját, a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, illetve az alapító részvényes és a Felügyelő Bizottság döntésének megfelelően.

A vezérigazgató felelős a társaság külső kapcsolatrendszerének kialakításáért és folyamatos működtetéséért.

A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek az alapító részvényes vagy a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket a Felügyelő Bizottság részére delegál. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, melyeket a Felügyelő Bizottság vagy az alapító részvényes nem átadhatóként határoz meg. A vezérigazgató gyakorolja a társaság szellemi foglalkozásúak közé sorolt alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

Kiemelt vezetők

A kiemelt vezetők szakterületük általános irányítása mellett közvetlenül részt vesznek a társaság jövőképének, stratégiájának és éves terveinek kidolgozásában, megvalósításában, valamint a társaság egészét érintő stratégiai és taktikai döntések előkészítésében és meghozatalában.

A vezérigazgató helyettesek a vezérigazgatót helyettesítik a vezérigazgató távolléte esetén, ezen túlmenően a Termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettes a társaság alaptevékenységének, kereskedelmi és műszaki területeinek, a Gazdasági vezérigazgató-helyettes a tervezési, pénzügyi, kontrolling és humánpolitikai területek irányításával támogatja a társaság vezérigazgatóját.

Egyéb vezetők

Igazgatók

Az igazgatók irányítják az erdészeteket, a BEFAG Parkettagyárat és a Franciavágási Fűrészáru Gyárat, valamint ellenőrzik a vezetésük alatt álló dolgozók munkáját.

Az igazgatók alapvető feladata a társaság Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek betartása, és a munkatársakkal való betartatása, a végrehajtás ellenőrzése.

Az igazgatók a Társaság Központjának irányelvei, útmutatásai és tervezési utasításai szerint irányítják az irányításuk alatt működő egység termelési, pénzügyi tervének elkészítését, valamint végrehajtását, a terv szerinti gazdálkodást.

Az igazgatók felelősek

 • az általa irányított egység számára kitűzött célok és feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért,
 • a szakmai feladatok eredményes végrehajtásához szükséges személyi, műszaki anyagi feltételek megteremtéséért,
 • a törvényi előírások, a társasági szabályzatok, és belső utasítások betartásáért és betartatásáért.

Az igazgatók feladataikat a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látják el.

Az igazgatók általános feladatkörébe tartozik mindazon – munkakörükhöz illeszkedő – feladatok ellátása, amelyekkel a vezérigazgató megbízza, illetve amelyek végrehajtására utasítja.

Kiemelt osztályvezetők

A kiemelt osztályvezetők nem minősülnek a Mt. 188/A § szerint vezető állású munkavállalónak, de az osztályoknak a termelési érték előállításában, a jövedelmező, gazdaságos és szabályszerű működés biztosításában betöltött szerepe, a vállalati tevékenység egészét átfogó feladatköre indokolja vezetőik kiemelését. A függelmi viszonyoknak megfelelő vezetőik irányításával részt vesznek a társaság jövőképének, stratégiájának és éves terveinek kidolgozásában, megvalósításában, valamint a társaság egészét érintő stratégiai és taktikai döntések előkészítésében és meghozatalában. Kiemelt osztályvezetők a fahasználati és a faipari termelési és kereskedelmi, valamint az ellenőrzési osztályok vezetői.

Az általuk vezetett szervezeti egység tekintetében feladatuk az irányításuk alá tartozó területeken a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek betartása, és a munkatársakkal való betartatása, a végrehajtás ellenőrzése.

A kiemelt osztályvezetők felelősek

 • az általuk irányított osztály számára meghatározott feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért,
 • az általuk irányított területen a törvényi előírások, a társasági szabályzatok, és belső utasítások betartásáért és betartatásáért.

A kiemelt osztályvezetők feladataikat a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látják el.

A kiemelt osztályvezetők általános feladatkörébe tartozik mindazon – munkakörükhöz illeszkedő – feladatok ellátása, amelyekkel a vezérigazgató megbízza, illetve amelyek végrehajtására utasítja.

Osztályvezetők

Az osztályvezetők alapvető feladata az irányításuk alá tartozó területeken a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek betartása, és a munkatársakkal való betartatása, a végrehajtás ellenőrzése.

Az osztályvezetők felelősek

 • az általa irányított osztály számára meghatározott feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért,
 • az általa irányított területen a törvényi előírások, a társasági szabályzatok, és belső utasítások betartásáért és betartatásáért.

Az osztályvezetők feladataikat a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látják el.

Az osztályvezetők általános feladatkörébe tartozik mindazon feladatok ellátása, amelyekkel közvetlen felettese megbízza, illetve amelyek végrehajtására utasítja.

A társaság képviselete

A Társaság képviseletére, kötelezettségek vállalására, dokumentumok aláírására a vezérigazgató önállóan, valamint az Alapító Okiratában meghatározott módon a vezérigazgató által felhatalmazott személyek, a felhatalmazásuknak megfelelő módon jogosultak.

A Társaság nevében írt levelek, hatósági ügyiratok, jelentések aláírására a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek önállóan jogosultak; más személy kizárólag a vezérigazgató eseti felhatalmazása alapján jogosult ezen ügyiratok aláírására.

A bélyegző használati jog az aláírási joggal rendelkező vezetőket illeti meg az aláírási jog gyakorlásával azonos módon. A társasági cégbélyegzők szövegfelirata megegyezik az Alapító okiratban megállapított és a Cégbíróságnál bejegyzett elnevezéssel. A társaság ezen kívül rendelkezik a társaság nevét, címét, adószámát tartalmazó bélyegzőkkel. Az azonos szövegű bélyegzőket az azonosítás érdekében sorszámmal kell ellátni. A cégbélyegzők kezelése és nyilvántartása a Pénzügyi, számviteli és humánpolitikai osztályon történik.

Az aláírási joggal és bélyegző használati joggal felhatalmazott alkalmazottak listáját és aláírásuk jogkörét vezérigazgatói utasítás tartalmazza.

Koronavírus miatti intézkedések,
Pénztári nyitvatartás

Részletek itt

Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Értesítjük aktuális akcióinkról, eseményeinkről ...